Senaste nyheterna

Ålsta FHS i samarbete med Korpbergetbehandlingcenter AB utökar längden för för utbildningen Kvalificerad behandlingspedagog till 2 ÅR.

Behandlingspedagogutbildningen ger professionell kompetens till dig som arbetar, eller vill arbeta med behandling inom området missbruk och beroende problematik. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta som behandlare på HVB hem, utslussboende, stödboende eller behandling inom öppenvård/ övriga sociala arbeten.
Vi ser ett växande behov på arbetsmarknaden av kompetent arbetskraft som Behandlings assistenter,behandlare/terapeut på olika typer av behandlingshem.
Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom området behandling av människor med beroendeproblematik, en arbetskraft rustad för såväl offentliga verksamheter som för att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Det som utmärker utbildningens koncept är effektivitet, flexibelt lärande på distans och stark koppling till arbetslivet genom praktik och direkt samarbete med bransch.
Har du lång erfarenhet av arbete inom behandling kan vissa delar av kursutbudet valideras.
Utbildningen sker på distans med 16 obligatoriska träffar på skolan i Sundsvall under din studietid.
Du läser
 • Personlig utveckling/professionellt förhållningssätt
 • Beroendeprocessen
 • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
 • Psykologi/psykisk ohälsa/samsjuklighet
 • Livsstilsfaktorer
 • Kris, Sorg och förlust
 • Socialrätt, dokumentation
 • Ledarskap och organisation
 • Etik och värdegrundsarbete
För dig som inte redan arbetar inom vård och omsorg/behandling krävs att du har praktik i 12 veckor.
 

Childrens Program Sverige

Nyhet!

 Special programmet pågår under v.44 (höstlovet) 30/10-2/11

 

Korpberget och Childrens Program Sverige befäster sitt samarbete genom att erbjuda ett adekvat professionellt omsorgsfullt program för de sk ”glömda” barnen. 

 

Generellt talar vi om att anhöriga också påverkas av den som har problem i familjen med alkohol eller andra droger. Mer sällan talar däremot vi om hur barnen mår i familjer med missbruk eller beroende. Vi som arbetar inom behandling och rehabilitering vet att barn far illa i familjer där någon är beroende, men alltför många negligerar detta och kanske inte tror att de berörs så mycket av det som händer i deras barns vardag.

Vi pratar inte om att det finns problem. Det blir en förborgad hemlighet hos barnen. Inget man vågar prata om eftersom det är skamfyllt. Många vuxna gömmer sig bakom argument som ” de är ju så små och de kan inte ha märkt så mycket.

Men vi säger; det finns inga björnar som sover. De har varit vakna hela tiden!

 

Vi på Korpberget har länge försökt hitta den bästa hjälp även för barnen från dessa familjer och vi säger idag; den pusselbiten är den som saknas i vår behandling här på Korpberget.

Ett synsätt där vi har ett familjeorienterat perspektiv inom beroendevården.

 

Nu tar vi ett nytt kliv i vår omsorg och kommer att kunna erbjuda föräldrar i behandling hjälp och stöd även för deras yngre barn, i åldrarna 7-12 år, och det gör vi genom att möjliggöra Childrens Program. Ett förebyggande program för barn och den förälder som äger problemet som kommer att genomföras här på Korpberget.

Childrens Program är det forskat om och kommer ursprungligen från Hazelden Betty Ford Foundation i USA och har i Sverige bedrivits som ett pilotprojekt under tre års tid med mycket goda resultat.

 

Terapeuterna under veckan är : Lars Lewerth och Emil Lilja

 

 

 

Vill du veta mer om *Childrens Program, besök programmets hemsida www.childrensprogram.se

Korpberget behandlingscenter AB

Kontakt: Emil Lilja 0735-33 97 67

Mail: emil@korpberget.se

Korpberget satsar på att utbilda sina behandlare i MRT-modellen

Korpberget tillför en ny dimension till sin behandling. All behandlande personal är nu utbildad i modellen MRT, Moral Reconation Therapy. MRT syftar till att förändra attityder, beteenden och vanemönster som klienterna bär med sig från sitt missbruk och beroende.

Ansvarig för utbildningen av Korpbergets personal är Gunilla Sandén, internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut, legitimerad sjuksköterska och KBT-utbildare. Hon har själv lång erfarenhet av behandlingsarbete och ser stora fördelar med MRT-modellen.

– MRT passar bra ihop med och kompletterar tolvstegsprogrammet som tillämpas på många svenska behandlingshem. MRT och tolvstegsprogrammet blir tillsammans en behandling som är väldigt heltäckande och ger bra behandlingsresultat.

MRT har praktiserats i USA sedan 1986 och resultaten av metoden har studerats grundligt. Sedan 2010 finns MRT upptaget i det amerikanska nationella registret för evidensbaserade behandlingar, och används sedan flera år också i exempelvis Australien, Mexiko och Nya Zealand.

Gunilla Sandén kom själv i kontakt med MRT omkring 2010 som ett resultat av ett långt sökande efter komplement till befintliga behandlingsmodeller.

– Jag har arbetat med missbruksvård och behandling i 33 år och har bitvis varit kritisk. Behandlingen måste vara hållbar, och för ungefär 15 år sedan började jag fråga mig varför det var så många återfall efter behandlingen.

Resultaten av primärbehandlingar är ofta väldigt bra. Många kommer till primärbehandlingen när deras missbruk börjat få allvarliga konsekvenser i livet och att under en intensiv period, i en isolerad miljö och med professionell hjälp få reflektera över missbruket och konsekvenserna brukar hjälpa en stor andel av patienterna att bryta sitt missbruk.

Utmaningen kommer när primärbehandlingen är avslutad och patienten ska återgå till vardagslivet.

Gunilla Sandén sammanfattar sina erfarenheter av behandlingsarbete:

– Det är inte svårt att sluta – det svåra är att inte börja om igen!

Så vad är det som går fel? När Gunilla följde upp återfallen tittade hon på var i processen de inträffande och i vilka sammanhang som de inträffade.

Hennes slutsats blev att behandlingen som lett till drogfrihet inte alltid lyckas förändra attityder, vanemönster och moralsystem på djupet. Det leder ofta till att destruktiva mönster upprepas.

– Du kan vara kemiskt drogfri, men behåller du samma attityd mot din omgivning som när du missbrukade, samma attityd i förhållande till kriminalitet, till lagar – då är risken mycket stor för återfall. Och det är inte så konstigt om man tänker efter: lever du samma liv och gör samma val som innan du genomgick din behandling så kommer du förr eller senare att hamna i samma typ av kriser som tidigare, och utvägen blir densamma – alkohol eller droger.

Gunilla Sandén hade länge svårt att hitta en fungerande metod för att arbeta effektivt med värderingar och attityder i behandlingen, men med MRT hittade hon till slut det verktyg hon sökte. 2011 utbildade hon sig i USA och sedan 2016 har hon både lett egna behandlingsgrupper och utbildat personal i olika typer av verksamhet.

Det grundprogram som Korpbergets personal nu utbildats i heter MRT för vuxna och bygger till stor del på övningar som känns igen från kognitiv beteendeterapi (KBT). Det handlar förenklat om att se känslor, beteenden, val och konsekvenser, och att väldigt noggrant diskutera inte bara vilka val som hade varit bättre utan också vad som krävs för att kunna välja bättre i framtiden.

Programmet utgår från utvecklingspsykologen Lawrence Kohlbergs teori om moralisk utveckling, där målet är att höja den moraliska nivån hos patienterna i programmet. Den som är djupt nere i sitt missbruk befinner sig ofta på den lägsta nivån där det akuta behovet av smärtlindring och njutning för egen del får styra allt. Men för att fungera i en relation, i samhället och på en arbetsplats behöver individen fatta beslut utifrån andra premisser och att arbeta med detta är en central del i MRT.

Uppgifterna är individuella men ska helst presenteras i grupp där alla medlemmar hjälper varandra att komma vidare, och uppgifterna innehåller både oväntande och ibland obekväma delar.

Som att rita(!)

I ord och bild ska programdeltagaren berätta om sina val, dess konsekvenser och om alternativen. Det kan låta banalt, men att aktivera ytterligare ett sätt att berätta gör processen mycket mer verkningsfull, menar Gunilla som också fått detta bekräftat av flera kursdeltagare.

– Flera personer har i efterhand sagt att det där med att rita kändes fjantigt i början, men att man efter ett tag märkte att det satte igång tankarna på djupet. Och det är precis vad jag ser också! Många gånger finns det i en behandlingsgrupp personer som snabbt lär sig språket och formen. De kan formulera sig och vet vad de förväntas säga för att klara av sin uppgift – men det tar inte på djupet. När du själv ska rita bilder så är det inte lika lätt att räkna ut vad som förväntas. Det måste komma inifrån och det går inte att fly på samma sätt.

MRT används sedan en tid på ett mindre antal behandlingshem i Sverige och dit kan nu även Korpberget Behandlingcenter räkna sig. Erfarenheterna är, precis som i liknande verksamheter i andra länder, mycket goda och förväntningarna på Korpberget är höga:

– Vi ser MRT som ett utmärkt komplement till tolvstegsprogrammet och är väldigt tacksamma för möjligheten att kunna utveckla vår missbruks- och beroendebehandling ytterligare, säger Janne Öhlén, vd på Korpberget.

…………………………………..

Kontakt för mer information om Korpberget Behandlingscentrum

E-post: janne@korpberget.se Tel: 073-808 34 74 Vår webbsida: www.korpberget.se

 

Grattis! Ytterligare två behandlare på Korpberget färdiga och examinerade i ADDIS ung – och vuxen, samt hela behandlargruppen i MRT.

ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Med dessa kriterier kan man se om problemet handlar om ett skadligt bruk, beroende eller substansbrukssyndrom. Detta bedömningsinstrument är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende). Med ADDIS görs diagnostiska bedömningar som utforskar människors substansrelationer på djupet, som motiverar till förändring, utgör grund för kliniska diagnoser och relevanta stöd- eller behandlingsinsatser.

MRT Moral Reconation Therapy är ett program som riktar sig till klienter som behöver arbeta med värderingar, attityder och beteenden. Det finns flera olika förgreningar förutom grundprogrammet (Hur du ska fly från ditt fängelse), MRT ungdom, Rattfylleriprogram, Våld i nära relationer och Traumabearbetning för både kvinnor och män. Individuella samtal med KBT-inriktning. Föreläsningar och upphandling av ramavtal inom behandling.

Korpbergets behandlingscenter hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgifter och integritet

Alla som kommer i kontakt med Korpbergets behandlingscenter ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Här kan du läsa om hur vi hanterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningens sex grundläggande krav

Korpberget ska säkerställa att personuppgifter behandlas enligt följande:

 • Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Detta krav innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.
 • Att personuppgifter endast användas till särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål.
 • Personuppgifter ska inte sparas, det vill säga förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Personuppgifterna ska skyddas mot bland annat obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • Om personuppgifter behandlas för andra ändamål än för de som de samlats in, ska Nämndemansgården alltid överväga om den nya eller ändrade behandlingen är förenlig med den ursprungliga behandlingen.

 

Stöd och grunder för behandling av personuppgifter

Korpberget ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande grunder:

 • Samtycke – den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål
 • Avtal – Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Korpberget.
 • Rättslig förpliktelse – behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige. Korpberget lyder bl a under Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen.
 • Intresseavvägning – Korpberget får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om våra intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

 

Insamling av personuppgifter

Korpberget samlar in personuppgifter i samband med:

 • Förfrågningar, bedömningar och uppdrag från socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsgivare och privatpersoner för insatser inom socialtjänstens område och/eller hälso- och sjukvård
 • Avtal om tjänster med leverantörer
 • Avtal om tjänster med kunder inom privat och offentlig sektor för insatser inom bl a utbildning, rådgivning och prevention
 • Att intressenter kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier. Det gäller ex om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, anmäler dig till våra utbildningar eller informationsträffar

 

Vilka personuppgifter hanterar Korpberget?

Klient-/patientuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, vårdnadshavare, anhöriga, uppgift om livssituation, sociala insatser och uppgift om hälsa.

Kontaktpersoner vid företag och myndigheter omfattar följande personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.

Arbetssökande omfattar uppgifter: om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner, kontaktinformation, familjerelationer och intressen.

Intressenter som registrerar sig för nyhetsbrev eller kontaktar oss via webben omfattar följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress

 

Hur Korpberget använder personuppgifterna

Klienter/patienter

Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet (bl a Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen). Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras eller överlämnas till uppdragsgivaren. Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal som rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal eller för att kunna ingå ett avtal, till exempel behandling av personuppgifter inför en placering eller ett uppdrag.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal, Samtycke

 

Potentiella klienter/patienter

Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse och avtal. Vi behöver behandla personuppgifter för att göra en bedömning inför en placering eller ett uppdrag om en verksamhet kan ta emot den det berör före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal, Samtycke

 

Tidigare klienter/patienter

Vi har en skyldighet utifrån lag att under en viss tid spara uppgifter om tidigare klienter/kunder även efter de inte längre är aktuella hos oss. Personuppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem. Vissa uppgifter gallras i samband med att uppdraget avslutas.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, Samtycke

 

Arbetssökande

Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke och intresseavvägning. Vi måste använda personuppgifter för att bedöma ansökningar som arbetssökande skickar in till oss. I samband med att ansökningar skickas in samtycker du som arbetssökande till behandling av personuppgifter. Det är inte möjligt att behandla en ansökan utan att behandla personuppgifter.

 • Korpberget använder inte personuppgifterna för något annat ändamål än för anställningsprocessen. Vi lämnar inte uppgifterna vidare till någon annan.
 • Behandling av personuppgifter är nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Samtycke; Intresseavvägning

 

Kontaktpersoner hos leverantörer

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra leverantörer för att följa upp skyldigheter enligt avtal men även offerter, beställningar och leveranser. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten behöver ske direkt med den utsedda kontaktpersonen hos avtalsparten.

Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från den organisation som är eller vill bli vår leverantör och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen. Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Kontaktpersoner hos uppdragsgivare

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra kunder inom privat och offentlig sektor för att följa upp avtal, erbjudanden och leveranser. Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från den organisation som är eller vill bli vår kund och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.

 • Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Andra myndighetskontakter

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver ha kontakt med offentliga myndigheter, till exempel socialtjänst och tillsynsmyndigheter i samband med offentligrättsliga förhållanden där vi har rättigheter och skyldigheter enligt lagar och förordningar. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten behöver i vissa fall vara direkt med handläggare på myndigheter. Behandlingen är därför nödvändig.

Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Informationen är relaterad till kontaktpersonens och arbetsgivarens verksamhet och inte för att kontakta personen privat. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.

 • Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Intressenter

Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke.

När du på en webbplats bockar i rutan ” Jag samtycker till behandling av de personuppgifter som jag lämnar för ovan ändamål”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på Nämndemansgårdens webbplats får användas för det ändamål som samtycket avser.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. Det kan handla om nyhetsbrev, information och marknadsföring via e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom till exempel sociala medier när du har en aktiv kundrelation med oss.

Vi använder också dina personuppgifter för att kontakta dig via, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Samtycke

 

Till vem lämnar Korpberget ut dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst, näringsliv, privatpersoner samt insatser inom hälso- och sjukvård lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav, avtal och samtycke.

Andra mottagare endast när det följer av lagkrav, samtycke, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Hur länge sparar Korpberget dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

 

Hur skyddar Korpberget dina personuppgifter?

Korpberget vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkerställer att endast behörig personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT-system. Vi har också utsett och registrerat ett särskilt dataskyddsombud hos Datainspektionen.

 

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Korpberget kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller begränsas, om det är förenligt med gällande lagstiftning. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

 

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 0612-718280

E-mail info@korpberget.se