Korpberget satsar på att utbilda sina behandlare i MRT-modellen

Korpberget tillför en ny dimension till sin behandling. All behandlande personal är nu utbildad i modellen MRT, Moral Reconation Therapy. MRT syftar till att förändra attityder, beteenden och vanemönster som klienterna bär med sig från sitt missbruk och beroende.

Ansvarig för utbildningen av Korpbergets personal är Gunilla Sandén, internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut, legitimerad sjuksköterska och KBT-utbildare. Hon har själv lång erfarenhet av behandlingsarbete och ser stora fördelar med MRT-modellen.

– MRT passar bra ihop med och kompletterar tolvstegsprogrammet som tillämpas på många svenska behandlingshem. MRT och tolvstegsprogrammet blir tillsammans en behandling som är väldigt heltäckande och ger bra behandlingsresultat.

MRT har praktiserats i USA sedan 1986 och resultaten av metoden har studerats grundligt. Sedan 2010 finns MRT upptaget i det amerikanska nationella registret för evidensbaserade behandlingar, och används sedan flera år också i exempelvis Australien, Mexiko och Nya Zealand.

Gunilla Sandén kom själv i kontakt med MRT omkring 2010 som ett resultat av ett långt sökande efter komplement till befintliga behandlingsmodeller.

– Jag har arbetat med missbruksvård och behandling i 33 år och har bitvis varit kritisk. Behandlingen måste vara hållbar, och för ungefär 15 år sedan började jag fråga mig varför det var så många återfall efter behandlingen.

Resultaten av primärbehandlingar är ofta väldigt bra. Många kommer till primärbehandlingen när deras missbruk börjat få allvarliga konsekvenser i livet och att under en intensiv period, i en isolerad miljö och med professionell hjälp få reflektera över missbruket och konsekvenserna brukar hjälpa en stor andel av patienterna att bryta sitt missbruk.

Utmaningen kommer när primärbehandlingen är avslutad och patienten ska återgå till vardagslivet.

Gunilla Sandén sammanfattar sina erfarenheter av behandlingsarbete:

– Det är inte svårt att sluta – det svåra är att inte börja om igen!

Så vad är det som går fel? När Gunilla följde upp återfallen tittade hon på var i processen de inträffande och i vilka sammanhang som de inträffade.

Hennes slutsats blev att behandlingen som lett till drogfrihet inte alltid lyckas förändra attityder, vanemönster och moralsystem på djupet. Det leder ofta till att destruktiva mönster upprepas.

– Du kan vara kemiskt drogfri, men behåller du samma attityd mot din omgivning som när du missbrukade, samma attityd i förhållande till kriminalitet, till lagar – då är risken mycket stor för återfall. Och det är inte så konstigt om man tänker efter: lever du samma liv och gör samma val som innan du genomgick din behandling så kommer du förr eller senare att hamna i samma typ av kriser som tidigare, och utvägen blir densamma – alkohol eller droger.

Gunilla Sandén hade länge svårt att hitta en fungerande metod för att arbeta effektivt med värderingar och attityder i behandlingen, men med MRT hittade hon till slut det verktyg hon sökte. 2011 utbildade hon sig i USA och sedan 2016 har hon både lett egna behandlingsgrupper och utbildat personal i olika typer av verksamhet.

Det grundprogram som Korpbergets personal nu utbildats i heter MRT för vuxna och bygger till stor del på övningar som känns igen från kognitiv beteendeterapi (KBT). Det handlar förenklat om att se känslor, beteenden, val och konsekvenser, och att väldigt noggrant diskutera inte bara vilka val som hade varit bättre utan också vad som krävs för att kunna välja bättre i framtiden.

Programmet utgår från utvecklingspsykologen Lawrence Kohlbergs teori om moralisk utveckling, där målet är att höja den moraliska nivån hos patienterna i programmet. Den som är djupt nere i sitt missbruk befinner sig ofta på den lägsta nivån där det akuta behovet av smärtlindring och njutning för egen del får styra allt. Men för att fungera i en relation, i samhället och på en arbetsplats behöver individen fatta beslut utifrån andra premisser och att arbeta med detta är en central del i MRT.

Uppgifterna är individuella men ska helst presenteras i grupp där alla medlemmar hjälper varandra att komma vidare, och uppgifterna innehåller både oväntande och ibland obekväma delar.

Som att rita(!)

I ord och bild ska programdeltagaren berätta om sina val, dess konsekvenser och om alternativen. Det kan låta banalt, men att aktivera ytterligare ett sätt att berätta gör processen mycket mer verkningsfull, menar Gunilla som också fått detta bekräftat av flera kursdeltagare.

– Flera personer har i efterhand sagt att det där med att rita kändes fjantigt i början, men att man efter ett tag märkte att det satte igång tankarna på djupet. Och det är precis vad jag ser också! Många gånger finns det i en behandlingsgrupp personer som snabbt lär sig språket och formen. De kan formulera sig och vet vad de förväntas säga för att klara av sin uppgift – men det tar inte på djupet. När du själv ska rita bilder så är det inte lika lätt att räkna ut vad som förväntas. Det måste komma inifrån och det går inte att fly på samma sätt.

MRT används sedan en tid på ett mindre antal behandlingshem i Sverige och dit kan nu även Korpberget Behandlingcenter räkna sig. Erfarenheterna är, precis som i liknande verksamheter i andra länder, mycket goda och förväntningarna på Korpberget är höga:

– Vi ser MRT som ett utmärkt komplement till tolvstegsprogrammet och är väldigt tacksamma för möjligheten att kunna utveckla vår missbruks- och beroendebehandling ytterligare, säger Janne Öhlén, vd på Korpberget.

…………………………………..

Kontakt för mer information om Korpberget Behandlingscentrum

E-post: janne@korpberget.se Tel: 073-808 34 74 Vår webbsida: www.korpberget.se