Behandling män

• Vår kontaktperson är:

Christer Gustafsson Renlid, Verksamhetschef för Korpberget
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

Korpbergets primärbehandling riktar sig till dig som:
• använder alkohol, illegala droger och/eller mediciner med negativa konsekvenser
• till följd av det har sociala, känslomässiga, fysiska eller mentala problem
• skadar dina nära och kära
• kanske har utvecklat en kriminell och destruktiv livsstil
• har någon annan typ av beroende, till exempel spel-, sex- eller matmissbruk eller tvångsmässigt och destruktivt användande av våld
• känner dig oförmögen att sluta, trots att du verkligen vill

Primärbehandling

Korpbergets primärbehandling riktar sig till dig som är över 18 år. Behandlingen pågår minst sex veckor och som längst tre månader. Behandlingen varieras mellan lektioner, grupper, enskilda samtal och miljöterapeutiskt arbete och bedrivs på heltid.

På Korpberget finns tre boenden för män, med sammanlagt 25 platser.

Korpberget behandlar både beroendet och bakomliggande problem. Metoden bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet, sammanvävt med Korpbergets samlade kunskaper och erfarenheter av beroende och besatthet.

Vi använder holistiska metoder som gestaltterapi, KBT, mindfulness, miljöterapi, nätverksterapi, familjeterapi och äventyrspedagogik.
Konkret handlar det om morgon- och kvällsmöten, föreläsningar, processgrupper, enskilda motiverande och terapeutiska samtal, eget 12-stegsarbete eller andra terapeutiskt utformade uppgifter och 12-stegsmöten utanför Korpberget.

Vi ägnar oss också åt fysiska aktiviteter och använder akupunktur, meditation och avslappning. Två dagar i veckan är det kreativt och praktiskt arbete. För att behandlingen ska vara effektiv är vi restriktiva mot sinnesförändrande mediciner under hela behandlingstiden.

Som klient får du en kontaktperson, som i samråd med dig och din uppdragsgivare utformar, genomför och utvärderar behandlingen. Dokumentation och avrapportering sker löpande.
Korpbergets behandling syftar till att:

• Ge sjukdomsinsikt och bryta förnekelsen
• Ge kunskap och strategier för den känslomässiga bearbetningen
• Ge strategier för att kunna leva nykter/drogfri en dag i taget
• Ge insikt och kunskap i 12-stegsprogrammet och sambandet mellan engagemang i självhjälpsrörelsen och ett beroendefritt liv med god livskvalitet
• Påbörja arbetet med att återupprätta eller nyskapa relationer till anhöriga och stödjande nätverk
• Skapa medvetenhet om vikten av att fortsätta processen efter behandlingen, bland annat genom att skapa en livssituation som minimerar risken för återfall.
Behandlingen kan även ske i kombination med andra insatser, så kallad växelvård.

Fördjupad behandling

Efter genomförd primärbehandling kan du gå vidare i fördjupad behandling, så kallade halvvägshus, med större eget ansvar och mer egen tid.
Den fördjupade behandlingen pågår i 3-6 månader.

Verksamheten är inrymd i två hyreshus på centrala Svanö, någon kilometer från Korpberget, där var och en bor i en fullt utrustad lägenhet. I området bor även människor som kommit längre i processen och är fria från sitt beroende. Möjligheten till självhjälpsmöten på ön och i närliggande orter är stor.

Behandlingen bygger på ett stort eget engagemang i processen. Känslan av att vara omhändertagen byts mot möjligheten att med professionellt stöd skapa en stabil vardag och ett nytt eget liv under eget ansvar.

Några av inslagen i behandlingen är 12-stegsmöten, lektioner, processgrupper och praktiskt arbete i någon av Korpbergets produktionsenheter.

Deltagande i någon av Korpbergets specialveckor (länk till specialveckor) ingår också.

Den fördjupade behandlingen syftar till att:
• läka och återupprätta trasiga familjerelationer och med stöd av Korpberget tillbringa tid med eventuella barn
• arbetsträna
• skapa en meningsfull fritid
• reda upp ekonomin
• bearbeta trauman
• bearbeta livsstilsproblem, som kriminalitet och destruktiva relationer
• fördjupa arbetet med steg 4-12 i 12-stegsprogrammet

Eftervård

Eftervård ingår i ett år efter avslutad behandling (gäller ej patienter som gör sekundärbehandling hos annan vårdgivare). Eftervården utformas enligt något av följande alternativ:
1. Eftervårdsgrupp på hemorten en gång varannan vecka. Korpberget startar sådana grupper om det finns minst fyra personer som efterfrågar det.
2. Eftervårdsgrupp enligt ovan i någon närliggande ort.
3. Eftervård på Korpberget en helg varannan månad.
4. Eftervård på Korpberget en dag i månaden.
5. En skräddarsydd lösning med hjälp av kontaktpersonen.

Utslussbehandling

Efter den fördjupade behandlingen finns möjlighet att fortsätta till Korpbergets utslussboende och sysselsättningsverksamhet. Du bor då i egen lägenhet med andrahandskontrakt på Svanö.

Du får en individuell utvecklingsplan som sträcker sig 6-12 månader. Inför övergången till utslussboendet guidas du till lämplig sysselsättning i samråd med Korpberget, remittent och arbetsförmedlingen. Sysselsättningen kan innebära studier, arbete, praktik eller annan sysselsättning som är väl lämpad för den enskilde.

Familjearbetet är prioriterat och barn/förälder-relationen bör vara i förgrunden för den placerade under utslussperioden. Även frågor rörande ekonomi och eget ansvar prioriteras, liksom friskvård. Efter avslutad utslussbehandling kan boendet lämpa sig väl som referensboende när du söker egen lägenhet på den öppna bostadsmarknaden.

Du deltar i Korpbergets eftervårdsgrupp varannan vecka och förväntas finna ett engagemang i 12-stegsrörelsens självhjälpsmöten. Du har dessutom möjlighet till enskilda samtal, parsamtal, terapi och annan konsultation samt till Korpbergets specialveckor.

Växelvård

Korpbergets primärbehandling kan också fungera i växelvård med uppdragsgivarens egna verksamheter på hemmaplan, till exempel öppenvård,stödsamtal, eftervård, stödboende och utslussningsverksamhet.

Genom att tillämpa växelvård kan patienten få en kostnadseffektiv, men ändå heltäckande behandling.
Växelvård kan också vara lämplig när patienten har en fungerande och stödjande hemmasituation.

Korpberget arbetar gärna med fördjupade samarbetsavtal, där vår personal kan bidra med utbildning och handledning för att skapa en fördjupad kunskap och en gemensam syn på behandlingen.

Återfallsbehandling

 • Korpberget kan erbjuda återfallsbehandling för den som återfaller i missbruk efter en längre period av nykterhet/drogfrihet (minst sex månader).
  Inträffar återfallet tidigare ser vi det som fortsatt missbruk och förespråkar då förlängd behandling och/eller ny primärbehandling.
  Återfallsbehandlingen är 4-6 veckor lång och målet är att patienten ska lära sig hur återfallsprocessen ser ut, vad som startar den, hur signalerna byggs upp och sedan skapa en konkret handlingsplan för att möta signalerna.
  Arbetet baseras på Terence T. Gorskis återfallsprogram och sker under ledning av en erfaren återfallsbehandlare.
 • Dessutom erbjuds AHA-programmet, som är en ny metod i återfallsbehandling på Korpberget. Metoden är evidensprövad och godkänd som behandlingsmetod i USA.
  AHA-programmet grundar sig på den tredje generationens KBT-behandling, Mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Deltagarna får hjälp att kartlägga sina risksituationer och återfallsmönster. Med meditation lär de sig att i tid upptäcka och bemöta impulsen att dricka.
  AHA-programmet används redan inom ett flertal verksamheter i Sverige. Göteborgs kommunala alkoholrådgivning, Respons, använder programmet sedan sju år tillbaka. Där används det huvudsakligen i grupp under ledning av behandlare. Utvärderingar har visat mycket goda resultat. Kriminalvårdens sakkunniga har studerat programmet och funnit det motsvara sin förlaga MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention), ett program som är evidensprövat och godkänt som behandlingsmetod i USA.

Behandlingen består bland annat av:

 • enskild handledning
 • morgonmöten i husgruppen
 • deltagande i tolvstegsmöten utanför Korpberget
 • gemensamma lektioner
  – individuella lektioner
  – meditation
 • fysträning

• Vår kontaktperson är:
Christer Gustafsson Renlid, Verksamhetschef för Korpberget
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se