Behandling unga män

Föreståndare:
Johanna Andersson
Tel: 070-294 92 64
johanna@korpnastet.se

Korpnästets behandling riktar sig till unga män, 15-20 år, med antisociala beteenden, kriminalitet och begynnande missbruk.
Behandlingen bygger på samma grunder och framgångsrika metoder som används på Korpberget.

Målet med behandlingen är att den unge ska få insikter i vilka tankemönster som styr hans handlande.
Den ska också ge strategier för att känna igen och hantera de mekanismer som startar ett icke önskat beteende.

För att behandlingen ska lyckas är det mycket viktigt med ett aktivt deltagande från den unges anhöriga, i första hand föräldrarna.
Därför erbjuder vi särskilda program för anhöriga under tiden.

Korpnästets personal är både välutbildad och starkt engagerad, vilket också är en förutsättning för att lyckas med behandlingen.

Om behandlingen

Behandlingen bygger på en 12-stegsfilosofisk grund då större delen av personalen själva är väl förankrade i 12-stegsprogrammet. Innehållet är anpassat till unga män och vi gör även individuella analyser utifrån ålder, mognadsnivå och problematik när det gäller vilka uppgifter och behandlingsinsatser som kan bli aktuella.

Till det lägger vi miljöterapeutiska inslag, grupputveckling, värderingsövningar, attitydbearbetning, fysisk aktivitet samt äventyrs- och upplevelsebaserade övningar. Korpnästets personal har även kompetens inom bland annat KBT, MI (motiverande samtal), MRT (Moral Reconation Therapy), Nada-akupunktur, Kriminalitetsprogrammet ur Kriminalitet som Livsstil och BBIC.

På Korpnästet anser vi att varje socialt sammanhang har en inbyggd pedagogik där deltagande alltid medför någon form av lärande och påverkan på självbilden, världsbilden och identiteten. Vår ambition är därför att utforma innehållet i det sociala sammanhanget så att denna påverkan går i positiv riktning. Följaktligen lägger vi också stor vikt vid att få våra ungdomar att delta i samtliga behandlingsinslag.

Behandlingen pågår hela dygnet i form av medlevarskap, processer i grupp- och individuella samtal. Detta sker under ledning av erfaren, välutbildad och inte minst engagerad personal och vi lägger stor vikt vid att bygga relation/allians med våra ungdomar. Vår arbetsmetodik är att personalen hela tiden arbetar nära ungdomarna, deltar i praktiskt arbete och aktiviteter samt strävar efter att vara positiva förebilder.

Vi har ett strukturerat sjudagarsschema som följs varje vecka:

· Under lektion/i grupp sker det formella behandlingsarbetet.

· Praktiskt arbete innebär arbete med allt som behöver göras i ett hus och ett hushåll.

· Fysisk aktivitet/idrott bränner överskottsenergi och gör att den unge mår bättre. Det stärker även självkänslan och förbättrar oftast sammanhållningen i gruppen.

· Helgaktiviteter är ett sätt att byta miljö och göra något roligt, men vi ser även detta som ett inslag i behandlingen där ungdomarna får social träning och möjlighet att upptäcka nya intressen. Målet är att det inte ska vara stora/dyra aktiviteter utan sådant som den unge kan fortsätta med även efter behandlingen.

Behandlingen sker i en totalt drogfri miljö, då våra metoder bygger på att de unga inte har någon kemisk väg till avskärmning och flykt. Vi tolererar alltså inte någon som helst användning av droger eller sinnesförändrande mediciner och tar urinprov vid misstanke.

Alla inskrivningar föregås av ett studiebesök då den unge, hans anhöriga och en representant för uppdragsgivaren får komma till Korpnästet, träffa personalen och verkligen känna vad vi är och står för. Om ett fysiskt studiebesök inte är praktiskt genomförbart kan kontakten ske via telefon eller Skype, men vår erfarenhet är att studiebesöket ofta är väldigt viktigt ur motivationssynpunkt.

Korpnästet är en egen enhet, men närheten till och samhörigheten med Korpberget ger flera fördelar.
Bland annat finns möjlighet för ungdomar mellan 18–20 år att vid behov delta i vissa avsnitt av vuxenbehandlingen eller helt enkelt flyttas över dit om det skulle visa sig att denna typ av behandling bättre motsvarar den unges behov.
Det här är en grupp som annars lätt ”faller mellan stolarna” då skillnaderna i såväl mognadsnivå som graden av beroendeproblematik ofta kan vara stora, även mellan ungdomar i samma ålder.

Fas 1-3

Under den första tremånadersperioden, Fas 1, sker den primära behandlingen. Den unge tillbringar mycket tid på Korpnästet och deltar i lektioner och praktiskt arbete. Hemledigheterna är få och möjligheterna att välja fritidsaktiviteter är små.

Under den andra tremånadersperioden, Fas 2, fortsätter behandlingen och den unge får visa vad han lärt sig under Fas 1. Hemledigheterna är fler och det finns större möjligheter att utforma sin egen fritid. Det finns också möjligheter att gå i skola eller praktisera på en arbetsplats under Fas 2. Under Fas 2 finns möjlighet att gå vidare till vårt stödboende Jums.

Fas 3 är en utslussfas för den som bedöms behöva längre behandlingstid. Programmet utformas individuellt i nära samarbete med den unge, hans anhöriga och uppdragsgivaren. Under Fas 3 förväntas den unge visa att han är beredd att ta större eget ansvar för sitt eget liv.

Skolgång

Korpnästets filosofi är att fokusera på det viktigaste först. Under Fas 1 vill vi därför att den unge endast är i behandling för att arbeta med sitt beteende och bli fri från droger/kriminalitet. Det kan innebära att han missar en del av sin skolgång. Under Fas 2 och 3 har den unge möjlighet till skolgång och/eller praktik.

Skolgången kan ske genom att:
• den unge går högstadiet/gymnasiet i Kramfors. Korpnästet har ett upparbetat och väl fungerande samarbete med två närliggande skolor
• den unge pendlar från Korpnästet till en folkhögskola i närheten, till exempel Härnösands eller Hola folkhögskola
• hemkommunens skola ger uppgifter som den unge gör på Korpnästet med stöd av personalen
• den unge studerar på distans med hjälp av sofiadistans.nu

Stödboende

Ett par hundra meter från Korpnästet ligger Korpnästets stödboende, som även kallas Jums. Här finns plats för fem ungdomar, 16-20 år, där varje ungdom har en egen lägenhet.

Lägenheterna är fullt utrustade. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Dagarna är schemalagda med skola eller praktik. På kvällstid stöttas ungdomarna i egna aktiviteter genom lokala idrottsföreningar. Personalen stöttar ungdomarna att skapa rutiner i vardagen vad gäller inköp av matvaror, tillagning av mat, städning och den personliga hygienen. Syftet är att ungdomen ska ges möjlighet att klara av ett eget boende.

Anhöriga

Korpnästets arbete är till stor del fokuserat på det familjesystem som den unge kommer från och ska tillbaka till. Det är mycket viktigt att den unge kan upprätthålla eller bygga upp en god relation till dem han ska leva ihop med efter behandlingen.

Föräldrarna och andra anhöriga behöver kunskap och verktyg för att hjälpa den unge att behålla sina positiva förändringar. Det gäller även om den unge är över 18 år. Ungdomarna som placeras på Korpnästet får bjuda två av sina nära anhöriga till Korpbergets uppskattade anhörigprogram. Under denna processvecka erbjuds ett trepartssamtal mellan den unge, den anhöriga och en av våra terapeuter.

Varje söndag kl 13-17 är det besökstid på Korpnästet och vi håller kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare via telefon och e-post.

Anhörigprogram

Upp till två anhörigprogram ingår i Korpbergets behandling. Erbjudandet gäller under behandlingstiden och upp till ett år efter avslutad behandling.

Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen.
Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem vi upplever och tar fram strategier för att möta dem på ett bättre sätt i framtiden.
Under programmet får du:
• kunskap om beroende
• kunskap om det så kallade medberoendet och möjliggörandet
• kunskap om familjesystemet
• dela erfarenheter med andra i liknande situationer
• uppleva att du inte är ensam om problemen
• svar på dina frågor
• nya insikter och strategier