Kurser

• Vår kontaktperson är:
Christer Gustafsson Renlid
Mobil: 
070-156 43 40
E-post:
christer@korpberget.se

Korpberget kan erbjuda flera olika kurser.

Vi har program för:

 • anhöriga till personer med beroendeproblem
 • människor med kriminalitet som livsstil
 • män som har utövat våld i nära relationer
 • kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
 • vuxna som vuxit upp i dysfunktionella familjer. Inkluderas ej i vårdavgiften under den fördjupade behandlingen eller utslussperioden (kostnaden reduceras för redan placerade i verksamheten med 25%)
 • människor som drabbats av förlust och sorg
 • anmälningsavgift på 1000 kr till alla våra kurser, anmälningsavgift betalas tillbaka om avbokningen sker 14 dagar innan kursstart. Avbokningen gäller först när den är bekräftad av oss.

Anhörigprogram

Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen. Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem vi upplever och tar fram strategier för att möta dem på ett bättre sätt i framtiden.
Under programmet får du:
• kunskap om beroende
• kunskap om det så kallade medberoendet och möjliggörandet
• kunskap om familjesystemet
• dela erfarenheter med andra i liknande situationer
• uppleva att du inte är ensam om problemen
• svar på dina frågor
• nya insikter och strategier

Programmet är 4,5 dagar långt och vi håller till i det vackra huset ”Villan”, där vi också bor tillsammans. Du kan delta i programmet samtidigt som din anhörige genomgår behandling eller upp till ett år efter avslutad behandling.

Är du på Korpberget samtidigt som din anhörige erbjuds ni familjesamtal tillsammans med familjeterapeut i slutet av programtiden. Men tänk på att anhörigprogrammet framför allt är till för din skull, det är din chans att få hjälp och stöd i din situation. Upp till två anhörigprogram ingår i Korpbergets behandling. Erbjudandet gäller under behandlingstiden och upp till ett år efter avslutad behandling.
Programmet är även öppet för dig som har en anhörig i pågående missbruk eller en anhörig som har genomgått behandling på annat behandlingshem.
Som anhörig räknas:
• Make/maka eller sambo
• Barn över 18 år
• Föräldrar
• Syskon
• Nära vänner
• Arbetskamrater
• Handläggare inom socialtjänsten, kriminalvården el dyl

Datum:
Se kalender >>

Ansvarig:
Christer Gustafsson Renlid Mobil: 070-156 43 40

Betalning:
Anhörigprogrammet kostar 6000 kr.
Anmälningsavgift på 1000 kr till alla våra kurser, anmälningsavgift betalas tillbaka om avbokningen sker 14 dagar innan kursstart. Avbokningen gäller först när den är bekräftad av oss.

Childrens Program

”Childrens Program är ett nytt förebyggande stödprogram för barn 7-12 år som vuxit upp i missbruksmiljö och som kombinerar barngrupp och föräldragrupp. Det pågår under fyra dagar i följd. De första två dagarna får barnen lära sig om beroendesjukdomen och bearbeta sin egen upplevelse av sin förälders missbruk. Dag tre och fyra deltar föräldern som missbrukat och tagit hjälp för sitt beroende med en nykterhetstid om minst 30 dagar. Barn och föräldrar får mötas och arbeta tillsammans. Childrens Program har barnet i fokus och stärker relationen mellan barn och förälder. Förutom att det förebygger att barnet utvecklar egna problem under uppväxt och i vuxen ålder, fungerar programmet också som ett föräldraskapsstöd.
Childrens Program vilar på 12-stegsprogrammet och är utvecklat på Betty Ford Center i USA. Det har använts framgångsrikt i USA under mer än 40 år.
Sedan 2020 finns detta förebyggande program på Korpberget där några av våra terapeuter utbildat och certifierat sig och har rättigheten att genomföra programmet. En fantastisk möjlighet för att befria barnen från skuld och skam och en fin gåva att ge sitt barn.”

Mer information hittar du på www.childrensprogram.se

Ansvariga:
Emil Lilja, 073 – 533 97 67 /  emil@korpberget.se

Kriminalitetsprogram 1+2

Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig.
Om endast drogberoendet behandlas och inte kriminaliteten är risken stor att patienten ändå återfaller i ett aktivt missbruk.

Korpbergets kriminalitetsprogram är uppdelat i två delar à 5 dagar och vi rekommenderar deltagaren att göra båda programmen.
Under behandlingen arbetar vi enligt programmet Kriminalitet som livsstil.
I en trygg och avskild grupp får patienterna analysera sig själva, sin kriminalitet och dess orsaker och verkan.
Arbetet sker under ledning av beroendeterapeuter som är certifierade av Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil, www.stiftkrim.se.

Män och kvinnor genomför programmet i skilda grupper. Under Krim 1 får deltagarna bland annat lära sig vilka mekanismer och drivkrafter som leder till kriminalitet.
Vi pratar om sambandet mellan en uppväxt i en dysfunktionell familj och en kriminell och destruktiv livsstil och bearbetar känslor och tankar kring undertryckta behov från barndomen.
Vi behandlar också de attityder, värderingar och tankemönster som leder till kriminalitet.

Deltagarna får strategier för att fortsätta arbetet på egen hand, bland annat via självhjälpsmöten med till exempel AA, NA, CGA och ACOA.
Kriminalitetsprogram 2 är en uppföljning av Kriminalitetsprogram 1 och här riktas arbetet in på att utmana de drivkrafter och tankemönster som leder till kriminalitet.
Vi tittar särskilt på hur man kan hantera situationer som innebär en risk för återfall i kriminalitet. Vi pratar även om hur brottsoffer drabbas och hur samhället i övrigt påverkas av kriminalitet.

Datum:
Se kalender >>

Ansvariga:
För information, ring Korpberget, 0612 – 71 82 80

Betalning:
Kriminalitetsprogrammen kostar 8.500 kr per styck.
Anmälningsavgift på 1000 kr till alla våra kurser, anmälningsavgift betalas tillbaka om avbokningen sker 14 dagar innan kursstart. Avbokningen gäller först när den är bekräftad av oss.

Relationsprogram män

Programmet vänder sig till män som utövar eller har utövat fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation.

Grunden till detta går ofta att finna i en uppväxt i en dysfunktionell familj som präglas av kränkningar, svek och störd kommunikation. Det är inte ovanligt att förövaren själv har upplevt samma typ av våld som han sedan upprepar och för vidare.

Under 4,5 dagar går vi igenom de drivkrafter och tankemönster som leder till destruktiva relationer. Ett vanligt inslag i destruktiva relationer är våldsamma tvångsmässiga handlingar och mönster. Målet med programmet är att ge insikter som kan bearbetas och leda till en vilja till förändring. Patienten får verktyg och strategier för att möta de drivkrafter som leder till våld.

All undervisning och allt processarbete sker i grupp under ledning av beroendeterapeuter med vidareutbildning i mäns våld mot kvinnor. I slutet av programtiden upprättas en individuell eftervårdsplan för varje deltagare.

Datum:
Se kalender >>

Ansvariga:
Christer Gustafsson Renlid
Mobil: 070-156 43 40
E-post:christer@korpberget.se

Betalning:
Relationsprogrammet kostar 8.500 kr.
Anmälningsavgift på 1000 kr till alla våra kurser, anmälningsavgift betalas tillbaka om avbokningen sker 14 dagar innan kursstart. Avbokningen gäller först när den är bekräftad av oss.

Relationsprogram kvinnor

Programmet vänder sig till kvinnor som lever i eller har levt i destruktiva relationer med psykiskt och/eller fysiskt våld. Vi välkomnar deltagare med eller utan kemiskt beroende.
Under programmet arbetar vi med att bryta skammen kring våldsprocessen och målet är att skapa strategier för att förstå och hantera de mönster som leder till våld.

Vi undervisar om och processar kring:
• mönstren som utvecklas i en destruktiv, våldsdriven relation
• medvetenhet om vad som faktiskt är våld
• vilka drivkrafter som finns hos både den som misshandlar och den som misshandlas
• förnekelsen
• den destruktiva normaliseringsprocessen

Programmet pågår i 4,5 dagar i en intim, skyddad och trygg miljö. Under hela tiden bor och arbetar du tillsammans med andra deltagare med liknande erfarenheter. Allt arbete sker i grupp under ledning av beroendeterapeuter med specialkunskaper om våld mot kvinnor.

I slutet av programtiden får varje deltagare en individuell plan för fortsatt bearbetning och en guidning till kontinuerligt stöd på hemorten.

Datum:
Se kalender >>

Ansvariga:
Christer Gustafsson Renlid Mobil: 070-156 43 40 E-post:christer@korpberget.se

Betalning:
Relationsprogrammet kostar 8.500 kr.
Anmälningsavgift på 1000 kr till alla våra kurser, anmälningsavgift betalas tillbaka om avbokningen sker 14 dagar innan kursstart. Avbokningen gäller först när den är bekräftad av oss.

Fördjupande medberoende-programmet

Vem är egentligen ett vuxet barn?
Vad innebär det att vara medberoende?
Här förklarar vi kort hur vi ser på begreppen och hur är fördjupande medberoende-program på Korpberget är upplagt.

Vem är ett vuxet barn?
Ett vuxet barn är en person som vuxit upp i en familj med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom. Av nödvändighet utvecklar barnet överlevnadsstrategier som i vuxen ålder ofta leder till dålig självkänsla och svårigheter att göra egna känslor och behov viktiga. Vissa bär på livslånga sår i form av skuld och skam. Många kompenserar sin kärleksbrist med att vara duktiga och högpresterande.  Det är även vanligt att personen utvecklar olika typer av kemiska beroenden.

Vad är ett medberoende?
Alla som lever i nära kontakt med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom löper risk att utveckla ett medberoende. Det uppstår i familjer med missbruk men även bland professionella hjälpare. Medberoendet är efter förutsättningarna en naturlig, men problematisk, anpassningsreaktion där egna känslor och behov underordnas den sjukes. Den ursprungliga avsikten är
att hjälpa men gradvis uppstår ett tvingande mönster som efterhand leder till kontrollförlust. Den medberoende blir i relation till den sjuke ofta både kontrollerande och möjliggörande och har historiskt betraktats som ett stort problem. Det är ett nedvärderande och skuldbeläggande synsätt som ibland smyger sig in i föreställningen om den medberoende även i våra dagar. Korpberget tar avstånd från en sådan definition av begreppet medberoende. För att frigöra sig behöver den medberoende hjälp utifrån. Centralt är att personen behöver göra egna känslor och behov viktiga, och på så vis återerövra egenvärde och självkänsla.

Vilka kommer till våra fördjupande medberoende-veckor och hur är veckorna upplagda?
Till våra fördjupande medberoende-veckor kommer människor från alla grupper i samhället.
• De som vuxit upp i dysfunktionella familjer och idag upplever problem som vuxna.
• De som idag lever i relationer med missbruk eller andra svåra livsproblem i äktenskap eller vänskapsrelationer.
• Personer inom hjälparyrken, till exempel socialtjänst och sjukvård, som utvecklat ett professionellt medberoende.

Deltagarna upplever det som en stor tillgång att man trots olikheterna i gruppen känner stor gemenskap och igenkännande. I en varm och stödjande atmosfär får deltagarna möjlighet att möta och bearbeta sina problem genom samtal, föreläsningar och många praktiska övningar.

Programmet leds av Peter Blyme, gestaltterapeut och transaktionsanalytiker. Han har 30 års erfarenhet av arbete med beroendeproblem och anhörigproblematik. Driver sedan 2001 behandlingsverksamheten Vadstena Gestaltdialog.

Datum:
Se kalender >>

Ansvarig:
Peter Blyme, 070-523 15 72
blyme@telia.com

Betalning:
Fördjupade medberoende-programmet kostar 7500 kr.
Anmälningsavgift på 1000 kr till alla våra kurser, anmälningsavgift betalas tillbaka om avbokningen sker 14 dagar innan kursstart. Avbokningen gäller först när den är bekräftad av oss.

Proffsdagar

Korpbergets proffsdagar är ett program som är speciellt riktat till dig som jobbar med personer med beroendeproblem. Tillsammans med andra med liknande jobb kommer ni till Korpberget under 1-3 dagar och får uppleva miljön och verksamheten på plats. Programmet är skräddarsytt efter varje grupps önskemål, men kan till exempel bestå av att ni får:

 • träffa patienter och Korpbergets personal
 • delta i behandlingsgrupper
 • delta i personalmöten
 • besöka våra produktionsenheter
 • bo i någon av patientenheterna och delta i den dagliga verksamheten

Vi kan också ordna specialanpassade seminarier.
Målet är att ni efter besöket ska ha fått en grundlig och heltäckande bild av Korpbergets metodik och verksamhet.

Ansvariga:
Christer Gustafsson Renlid Mobil: 070-156 43 40 E-post:christer@korpberget.se