Konsultation

Vi på Korpberget delar gärna med oss av vår långa erfarenhet och kan erbjuda konsultation i några olika former. Vi har ett antal spännnade föreläsningar och kan också erbjuda handledning eller terapeutiska samtal.

Vår kontaktperson är:
Christer Gustafsson Renlid, Verksamhetschef för Korpberget
Tel:
070-156 43 40 E-post:christer@korpberget.se

Föreläsningar

Kriminalitet, del 1
En dynamisk föreläsning som belyser de tankemönster som leder till kriminalitet.
3 timmar  – 5700:- (studiematerial ingår) + moms & resa

Kriminalitet, del 2
Om hur de tankemönster som belyses i del 1 skapar drivkrafter som styr de beslut som leder till kriminalitet.
3 timmar  – 5700:- (studiematerial ingår) + moms & resa

Det dysfunktionella familjesystemet
Det dysfunktionella familjesystemet och rollerna i dessa system presenteras och belyses. Föreläsningen blir ofta känslomässig och minnen lever kvar hos deltagarna.
3 timmar  – 5700:- (studiematerial ingår) + moms & resa

Sjukdomsbegreppet och drogpersonligheten
Föreläsningen beskriver på ett lättförståeligt och humanistiskt beskrivet sätt orsakerna till beroende. Beroendebegär eller drivkraft personifieras genom begreppet beroendepersonligheten, som har sitt ursprung i begreppet ”addictive urge”.
3 timmar  – 5700:- (studiematerial ingår) + moms & resa

Handledning

Korpberget erbjuder handledning av både enskilda individer och grupper, till exempel arbetslag, idrottslag och grupper inom andra organisationer.

Handledning enskilt
Innebär att en individ får vägledning och de redskap (skills) som behövs för att själv finna den riktning han/hon behöver. Det kan gälla i yrkesrollen eller i något annat syfte som beställaren vill nå.

 1300:- h/per tillfälle  + moms & resa

Handledning i grupp
Riktar sig till arbetslag, idrottslag eller andra grupper. Gruppen träffas kontinuerligt under ledning av handledare från Korpberget. Träffarna ger deltagarna möjlighet att reflektera över sig själva och sitt eget arbete, men också över sin roll i gruppen och samspelet med de andra.

Vi lämnar offert på uppdraget

Syfte med handledning
• Att utveckla yrkesrollen och kompetensen hos den enskilde
• Att stimulera den enskilde till insikt i sin egen person
• Att ge den enskilde bättre möjlighet att lyssna till och förstå sina gruppmedlemmar/arbetskamrater
• Att stimulera deltagarna till att förstå grupprocesser och dess olika stadier
• Att stimulera den enskilde/gruppens/företagets utveckling och uppnå mål i högre grad

Handledningen pågår under den tid beställaren och utföraren bestämmer i samråd. Sekretess är en självklarhet.
Den metodik  som används har systemteoretisk grund och innebär att handledaren utbildar i enkla systemteoretiska modeller innan handledningen påbörjas. Det som kommer upp från deltagaren/deltagarna under handledningen tas om hand av handledaren och processas mot en lösning.

Handledarens roll
Handledaren förväntas leda grupprocessen och presentera det gruppkontrakt som bör gälla ur ett etiskt perspektiv under handledningen. Handledaren ska ha erfarenhet av de uppdrag som kunden efterfrågar.

Vilka kan handledas?
Alla som jobbar enskilt eller i grupp med andra människor kan behöva handledning då bemötande är en påfrestande process. De ”skills” som kan fås under handledning underlättar bemötandet. Handledning är idag ett vanligt inslag i många organisationer och ofta ett krav inom exempelvis kriminalvården, kommuner och landsting.

Samtal

Enskilda samtal
Terapeutiska samtal för den enskilde som bygger på metoderna MI (motiverande samtal) och KBT (kognitiv beteendeterapi).
2 timmar  – 2600:- + moms & resa

Parsamtal/familjesamtal
Terapeutiska samtal för par och familjer med bristfällig kommunikation. Här använder vi beprövade kommunikationstekniker mellan parterna och där lyssnandet är en ”tongivande” och ledande faktor i samtalen.
1,5 timmar  – 1900:- + moms & resa