Om oss

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer. Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.

Våra enheter ligger samlade på en del av ön och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.

Historia

1986 integrerades 12-stegsfilosofin i det gestaltterapeutiska arbetssättet på Korpberget. Korpberget har sedan dess haft en ledande ställning, framför allt inom behandling av kemiskt beroende (narkomani och alkoholism) och kriminalitet.

I slutet av 1980-talet fick Korpberget stort stöd och uppmuntran av Daniel J. Anderson, som anses som en av grundarna av den så kallade Minnesotamodellen. Han blev något av en mentor för Korpbergets fortsatta utveckling.

Under åren har metoderna ständigt utvecklats och förfinats och lett till en mängd olika specialprogram för till exempel anhöriga, personer med kriminalitet som livsstil, män som utövar och kvinnor som utsätts för våld i nära relationer m m.

Ur Korpbergets samlade erfarenheter av behandling och utbildning har dysberoende-begreppet utvecklats.
All personal på Korpberget är helt eller delvis utbildade beroendeteraputer.

2007 startades även Korpnästet, ett program för unga män med antisociala beteenden, kriminalitet och begynnande missbruk.

Samma år ombildades Korpberget till Korpbergets Behandlingscenter AB, som ägs av Bo Johansson, Jan-Olov Öhlén och Lars Karlsson, samtliga operativt verksamma på Korpberget.

12-stegsfilosofin

12-stegs programmet är en livsfilosofi som ursprungligen formulerades av grundarna till Anonyma Alkoholister  (AA).

De tolv stegen är:

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Honom.
 4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattade Honom – varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Minnesotamodellen

Minnesotamodellen är en modell av samsyn på beroendeproblem av olika slag som ursprungligen kommer från Minnesota i USA.
Där började man under slutet av 1940-talet att professionalisera självhjälpsrörelsens filosofi.
Det kom att bli ett ovärderligt komplement till självhjälpsrörelsen.

Minnesotamodellen innebär en holistisk syn där samhällets olika instanser behandlar problemet utifrån samma övertygelse, att ett beroende är en sjukdom som angriper hela människan.
Sjukdomen bör behandlas med en holistisk metod där människans andliga aspekt även tilltalas.
12-stegsfilosofin är endast en del av behandlingen.

När modellen var på topp i USA så kunde man komma till exempelvis mödravården, skolan, banken, sjukvården och få ett professionellt, icke dömande, bemötande även om man led av sjukdomen kemiskt beroende.

Under en tid var det till och med en merit att ha genomgått en behandling på till exempel Hazelden, där vår mentor Daniel J. Anderson var en av huvudpersonerna. Det meriterande var att vederbörande troligtvis vinnlade sig om att vara ärlig, ansvarsfull, andligt inriktad och nykter, då dessa förhållningssätt är en förutsättning för att tillfriskna från denna sjukdom.

I Sverige kom behandling enligt 12-stegsfilosofin att kallas Minnesotamodellen och gjorde sin entré i början av 1980-talet då ställen som Korpberget, Alfagruppen, Runnagården med flera kom igång.

Självhjälpsgemenskaper

ANONYMA ALKOHOLISTER:
Anonyma alkoholister är en världsomfattande gemenskap av män och kvinnor med alkoholproblem.

ANONYMA NARKOMANER:
Anonyma narkomaner är en gemenskap av kvinnor och män för vilka droger blivit ett allvarligt problem.

AL-ANON:
Al-anon är en gemenskap av män och kvinnor som är anhöriga till någon med alkohol- eller drogproblem.

ACOA:
ACOA är en sammanslutning av män och kvinnor, till exempel vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer, med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden.

DRUG ADDICTS ANONYMOUS:
DAA är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att försöka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani.

GAMBLERS ANONYMOUS
GA är en gemenskap av kvinnor och män för vilka spel blivit ett ohanterligt problem.

CRIMINALS & GANGMEMBERS ANONYMOUS
CGA  är en gemenskap för kvinnor och män.

COCAINE ANONYMOUS:
Cocaine anonymous är en gemenskap av män och kvinnor som samlas för att försöka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från sitt kokainberoende.

SEX AND LOVE ADDICT ANONYMOUS:
SLAA är en gemenskap av kvinnor och män som har  problem med sex och/eller relationer och finner att livet mer och mer kretsar kring detta.

S-ANON:
S-anon är en gemenskap för anhöriga till sex- och relationsberoende.

Samarbeten

Boja Group

Korpbergets utslussbehandling kan ske i samarbete med BOJA Group AB. Placeringen innebär ett eget boende i Härnösand, Sundsvall eller Svanö och pågår under 6-12 månader.
Placeringen sker i nära samarbete med Korpberget. Det innebär bland annat att vid återfall kan den enskilde återvända till Korpberget under en tid av 2-3 veckor för återfallsinventering.
Samarbetet innebär också att den enskilde deltar i Korpbergets eftervårdsgrupp på kvällstid varannan vecka i Sundsvall, alternativt Härnösand.
Målet med utslussboendet är att den enskilde ska bli drogfri och fri från kriminalitet samt få handledning för att bli en produktiv och ansvarsfull medmänniska i samhället. Den enskilde guidas till en tidig kontakt med arbetsförmedlingen med målet att bli ekonomiskt självförsörjande.
En viktig del i utslussverksamheten är också att fördjupa relationerna med närstående, till exempel familjära relationer.
Ansvarig för verksamheten är Anna Johansson, tel: 072-521 90 05 mail: anna@korpberget.se

Läs mer genom att klicka på länken:
Bojagroup.se