För anhöriga

• Vår kontaktperson är:
Christer Gustafsson Renlid, Verksamhetschef för Korpberget
Tel: 070-156 43 40 E-post: christer@korpberget.se

Har du någon nära anhörig eller annan närstående med beroendeproblem?
Då har du förmodligen också många funderingar och frågor kring hur du ska hantera situationen. Anhöriga och andra närstående känner sig ofta övergivna och ensamma i sin situation och är förvirrade inför hur de ska hantera såväl den beroende som sina egna känslor.

Korpberget har lång erfarenhet av att arbeta med människor som vill ta sig ur drog- och alkoholmissbruk eller andra beroenden. Under åren har vi också utvecklat metoder för att hjälpa anhöriga med de specifika problem som kan uppstå i relationen till beroende.

Genom att delta i vårt anhörigprogram får du stöd och strategier för att ta dig vidare i ditt eget liv och hjälp att hantera relationen till den beroende. Vi kan också erbjuda stöd och rådgivning per telefon.
I samarbete med Samverkangruppen erbjuder vi ett speciellt program för dig som vuxit upp i en dysfunktionell familj, så kallade Vuxna barn-program.
Läs mer om programmen under rubrikerna nedan.

Anhörigprogram

Under anhörigprogrammet träffar du andra människor i liknande situationer som din egen.
Under ledning av professionella terapeuter pratar vi tillsammans om de problem vi upplever och tar fram strategier för att möta dem på ett bättre sätt i framtiden.
Under programmet får du:
• kunskap om beroende
• kunskap om det så kallade medberoendet och möjliggörandet
• kunskap om familjesystemet
• dela erfarenheter med andra i liknande situationer
• uppleva att du inte är ensam om problemen
• svar på dina frågor
• nya insikter och strategier
Programmet är 4,5 dagar långt och vi håller till i det vackra huset ”Fjället”,
där vi också bor tillsammans. Du kan delta i programmet samtidigt som din anhörige genomgår behandling eller upp till ett år efter avslutad behandling.
Är du på Korpberget samtidigt som din anhörige erbjuds ni familjesamtal tillsammans med familjeterapeut i slutet av programtiden. Men tänk på att anhörigprogrammet framför allt är till för din skull, det är din chans att få hjälp och stöd i din situation.
Upp till två anhörigprogram ingår i Korpbergets behandling. Erbjudandet gäller under behandlingstiden och upp till ett år efter avslutad behandling. Programmet är även öppet för dig som har en anhörig i pågående missbruk eller en anhörig som har genomgått behandling på annat behandlingshem.
Som anhörig räknas:
• Make/maka eller sambo
• Barn över 18 år
• Föräldrar
• Syskon
• Nära vänner
• Arbetskamrater
• Handläggare inom socialtjänsten, kriminalvården el dyl

Fördjupat anhörigprogram/vuxna barn-program

Korpbergets fördjupade anhörigprogram/vuxna barn-program pågår i en vecka och ger stöd och hjälp för att förstå hur till exempel medberoendeproblematik och vuxna barn-problematik uppstår och fungerar och hur det kan brytas. Vuxna barn-problematik och medberoende kan uppstå hos människor som lever eller jobbar nära personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom.

De vanligaste typerna av medberoende är:
• Anhöriga/nära vänner. Alla som lever i nära kontakt med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom påverkas. I ett parförhållande tvingas partnern ofta till en osund anpassning som efterhand blir alltmer tvingande. Man utvecklar ett medberoende till problemet och till slut förlorar man kontrollen över situationen.

• Otillfredsställda och undantryckta behov under uppväxten. Den som växer upp i en familj med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom utvecklar av nödvändighet särskilda överlevnadsstrategier som i vuxen ålder ofta leder till dålig självkänsla och svårigheter att göra egna känslor och behov viktiga. Ofta bär de här människorna på livslånga ”sår” av skuld och skam. Många kompenserar sin kärleksbrist med att vara duktiga och högpresterande.

• Professionella hjälpare. Människor som dagligen i sitt yrke möter människor med svåra livsproblem riskerar att utveckla ett medberoende. Kanske sätter man klienternas behov först utan att samtidigt ta hänsyn till egna känslor och behov. Om obalansen inte uppmärksammas, trappas situationen upp och kan efterhand leda till utbrändhet.

I en varm och stödjande atmosfär får du möjlighet att möta och bearbeta dina problem. Tillsammans med andra med liknande problem får du möjlighet till spegling och stöd. Du får möta ditt ”inre barn” i gestaltterapi, göra familjeskulptur, meditera, delta i olika övningar och delningar. Genom föreläsningar får du även hjälp att teoretiskt förstå dynamiken i ditt problem. Vi kommer bland annat att tala om familjesystemet och olika roller, om hur ett medberoende utvecklas och hur det kan brytas, etc.

Programmet leds av Peter Blyme, gestaltterapeut och transaktionsanalytiker. Han har 30 års erfarenhet av arbete med beroendeproblem och anhörigproblematik. Driver sedan 2001 behandlingsverksamheten Vadstena Gestaltdialog.